Sprawozdanie z Walnego Zebranie Członków i Sympatyków SKK ‘Morzkulc’ – 02.12.2010r.

Przez Łukasz Opałka, 17.01.2010 15:20

Dnia 02.12.2010 odbyło się Zwyczajne Zebranie Walne Członków i Sympatyków Klubu SKK Morzkulc. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 19:02. Pojawiło się 14. Członków Rzeczywistych na 22. uprawnionych do głosowania oraz sympatycy Klubu.

 

Obrady przebiegały zgodnie z zamieszczonym poniżej porządkiem.

 

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i Sympatyków SKK „Morzkulc”.

 

2. Wybór przewodniczącego obrad.

 

Na przewodniczącego obrad wybrano Tomasza Kubiak-Bielskiego, który wyraził zgodę i po głosowaniu ( 13 osób za, 1 osoba się wstrzymała) objął tę funkcję.

 

3. Sprawozdanie Zarządu za sezon 2009/2010.

 

Jako pierwszy sprawozdanie złożył Andrzej Tiunajtis (Vice Prezes ds. Sprzętu). Podniesiona została kwestia naprawy kanad klubowych po Egzaminach Centralnych w Porzeczu w listopadzie 2010.

 

W tym czasie(19:05) pojawili się: Joanna Piekart, Jacek Seroczyński, Paweł Polański. Członkowie Rzeczywiści, uprawnieni do głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania zwiększyła się do 17.

 

Swoje sprawozdanie jak drugi zaprezentował Łukasz Orzeszyna (Vice Prezes ds. Szkolenia).

Przez Mariusza Maleszewskiego została zakwestionowana atrakcyjność tegorocznych Igraszek Morskich, Łukasz Orzeszyna oraz Marcin Pstrong nie zgodzili się z nim.

 

Ireneusz Bemke, sympatyk SKK Morzkulc, zadał pytanie ilu członków Szkoleniówki 2010  udziela się w klubie w nowym roku akademickim, uzyskał odpowiedź od Vice Prezesa ds. Szkolenia, że jest to 11 osób.

 

O godzinie 19:15 do Zebrania dołączył Maciej Skarbek. Liczba uprawnionych do głosowania zwiększyła się do 18.

 

Kolejne sprawozdanie: finansowe zostało przedstawione przez Praksedę Hirsch(sekretarza).

Padło pytanie od Ireneusza Bemke o dofinansowania z Politechniki Gdańskiej, zaapelował o osobiste odbieranie faktur za imprezy zaraz po ich zakończeniu w celu sprawniejszego rozliczania dofinansowań z PG za te imprezy.

 

Jacek Seroczyński zapytał czy Zarząd wywiązał się z punktu 6. rozdziału  „Ustalenia Końcowe” Regulaminu Sprzętowego, mówiącego o przeznaczeniu co najmniej 50% ze składek członkowskich na dofinansowania klubowiczów. Jak jasno wynikało z bilansu , warunek ten został spełniony.

 

Mariusz Maleszewski zasugerował aby uczytelnić formę bilansu. Zarząd zobowiązał się zając tą sprawą.

 

Następnie wypowiadał się Prezes Michał Mikucki na temat działalności Klubu w 2010 roku. Rozpoczął od zaznaczenia, że w tym roku miała miejsce premiera nowej strony www Klubu. Poprosił Łukasza Opałkę – administratora strony o przedstawienie funkcjonowania strony oraz planów jej rozwoju. Po sprawozdaniu Zarząd Klubu, w wyrazie uznania, przekazał administratorowi nagrodę rzeczową .

 

Filip Honckiewicz (sympatyk Klubu) zapytał o możliwość utworzenia angielskiej wersji strony. Administrator nie przewiduje utworzenia takiej wersji.

 

Prezes przedstawił całe sprawozdanie z działalności Klubu w minionej kadencji Zarządu.

 

Jacek Seroczyński zauważył w sprawozdaniu pominięcie imprezy „Wiatr i Woda” w Gdyni, w której brał udział nasz Klubowicz Andrzej Tiunajtis oraz zawodów na terenie MTG podczas Kajak Expo.

 

Mariusz Maleszewski poruszył temat zachowania bieżącej siedziby Klubu w przyszłych latach. Jacek Seroczyński wyjaśnił, że istnieją  plany zagospodarowania terenu, na którym znajduje się budynek Klubu, władze Klubu, śledzą rozwój tej sprawy.

 

Na koniec sprawozdanie przedstawił Maciej Skarbek jako przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. Wyraził się pozytywnie o współpracy Komisji Rewizyjnej z Zarządem.

Następnie zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.

 

W wyniku głosowania jednogłośnie(18 osób za) ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium.

 

5. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa na sezon 2010/2011.

 

Michał Mikucki zgłosił Łukasza Orzeszynę, który się zgodził.

Łukasz Orzeszyna zgłosił Michała Mikuckiego, który się nie zgodził.

Jacek Seroczyński zgłosił  Andrzeja Tjunajtisa, który się nie zgodził.

Łukasz Orzeszyna zgłosił Praksedę Hirsch, która się nie zgodziła.

Michał Mikucki zgłosił Jakuba Żelazkiewicza, który się nie  zgodził: uzasadniając, że mieszka zbyt daleko od Trójmiasta, w Redzie.

 

6. Rozmowa z kandydatami, przedstawienie przez nich swojego programu.

 

Nastąpiła wymiana pytań od klubowiczów do kandydata na Prezesa.

Zapytano o:

-       rozwiązanie problemu ze sprzętem w kontekście straty aktualnej lokalizacji Klubu. Kandydat odpowiedział, że dopiero jest na etapie zaznajamiania się ze sprawą.

-       budowę baru w Klubie. Kandydat nie widział uzasadnienia takiej inwestycji w perspektywie możliwej zmiany siedziby Klubu.

-       plany inwestycji sprzętowych. Kandydat zapowiedział zakupy kajaków i kanadyjek polietylenowych w zależności od dostępności ich na rynku.

-       zmiany w Szkoleniówce. Łukasz Orzeszyna zapowiedział braku spływu w długi weekend majowy oraz organizację spływów dwudniowych, nieszkoleniowych dla kursantów w czasie wakacji, forma Szkoleniówki nie ma ulec znaczącym zmianom.

-       o kalendarz imprez w roku przyszłym oraz ich wsparcie imprez w nim zawartych przez Klub. Kandydat wymienił: Urodziny Klubu, Kajak Jamboree, OMPIK, Igraszki Morskie. Zaznaczył konieczność zastanowienia się nad przydziałem godzinek dla osób współorganizujących te imprezy. Michał Mikucki zauważył, że Klub wsparł OMPIK w tym roku poprzez wsparcie starań o granty na organizację imprezy.

-       zmiany merytoryczne w Regulaminie Sprzętowym. Łukasz Orzeszyna zapowiedział pracę nad nową formą Regulaminu.

-       wizję kandydata na promocję Klubu na Politechnice Gdańskiej. Łukasz Orzeszyna wymienił jako możliwości promocji prezentację Klubu podczas Dni Otwartych PG oraz wystawę stałą w gablocie Klubu w Gmachu Głównym PG.

-       promocję Klubu na UG. Kandydat zapowiedział rozeznanie się w tej kwestii.

-       możliwość współpracy z AZS PG. Kandydat zauważył,  że nie jest to możliwe ze względu na brak sportowej imprezy akademickiej.

 

7. Głosowanie – wybór nowego Prezesa.

 

W wyniku głosowania(17 osób za, 1 osoba się wstrzymała) Łukasz Orzeszyna został nowym Prezesem Klubu.

 

8. Przedstawienie przez Prezesa kandydatów na członków Zarządu.

 

Prezes przedstawił następujących kandydatów na członków Zarządu:

Vice Prezes ds. Szkolenia – Michał Mikucki, zgodził się.

Vice prezes ds. Sprzętu- Andrzej Tiunajtis, zgodził się.

Sekretarz – Michał Beffinger, zgodził się.

Pomocnik Sekretarza – Mateusz Barciński, zgodził się.

Pomocnik Vice Prezesa ds. Sprzętu – Barbara Hetmańska, zgodziła się.

 

 

9. Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania nowemu Zarządowi.

 

W wyniku głosowania ( za 13 osób, wstrzymało się 5 osób) nowy Zarząd otrzymał wotum zaufania.

 

10. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

 

Zgłoszone zostały następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej:

Paweł Polański, Wiktor Fikier, Maciej Skarbek, Jacek Seroczyński, Marcin Pstrong, Tomasz Kubiak – Bielski, Prakseda Hirsch, Maria Koter, Mariusz Maleszewski.

 

Paweł Polański, Maciej Skarbek, Jacek Seroczyński, Tomasz Kubiak – Bielski,  Maria Koter wyrazili zgodę, pozostali kandydaci nie zgodzili się.

 

11.Głosowanie – wybór członków Komisji Rewizyjnej.

 

W wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Paweł Polański ( 15 osób za), Jacek Seroczyński ( 13 osób za), Maciej Skarbek ( 17 osób za) i Tomek Kubiak – Bielski ( 17 osób za).

 

Łukasz Orzeszyna powołał:

-        Łukasza Opałkę na administratora strony www

-        Krzysztofa Przybysza na PRowca

-        Praksedę Hirsch na Koordynatora ds. Kajak Jamboree

-        Jacka Seroczyńskiego na Koordynatora ds. OMPIK

-        Lenę Marszewską na cofkową

 

12. Głosowanie nad przyznaniem Członkostwa Honorowego SKK „Morzkulc”.

Michał Mikucki w imieniu ustępującego Zarządu złożył wniosek o udzielenie Członkostwa Honorowego „Cinkowi” czyli Marcinkowi Powroźnikowi, zgodnie ze Statutem SKK Morzkulc Rozdziałem trzecim, § 10, który mówi, że:

„Członkami Honorowymi mogą zostać osoby, które wniosły wybitne zasługi dla kajakarstwa akademickiego.

Członkostwo Honorowe zostaje przyznane przez Walne Zebranie Członków Klubu.”

Uzasadnienie wniosku w imieniu ustępującego Zarządu przedstawił Wiktor Fikier.(załącznik nr 1 do Sprawozdania z Walnego Zebrania Członków i Sympatyków SKK Morzkulc 2.12.2010) .

 

W wyniku głosowania jednogłośnie(18 osób za) przyznano Członkostwo Honorowe.

 

 

Tomasz Kubiak-Bielski(przewodniczący obrad), zarządził 15 minut przerwy.

13.Wnioski wolne.

a) Łukasz Orzeszyna poinformował o planach zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i Sympatyków SKK Morzkulc w roku 2011 na przełomie października i listopada ze względu na terminy składania preliminarza organizacji studenckich na PG oraz zgłaszania imprez do Informatora Kajakowego. Mariusz Maleszewski zgłosił wniosek o przygotowania nowego preliminarza przez Zarząd przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków i Sympatyków SKK Morzkulc w roku 2011. Łukasz Orzeszyna zobowiązał się do przygotowania takiego preliminarza w odpowiednim terminie.

 

b) Mateusz Barciński zauważył możliwość zorganizowania nowej imprezy promocyjnej Klubu podczas otwarcia nowej mariny w Sopocie w 2011.

 

c) Maciej Skarbek zgłosił wniosek o umieszczenie w sprawozdaniu z Walnego zobowiązania Zarządu  do uszczegółowienia informacji o godzinkach w formie elektrowniczej przynajmniej co miesiąc.

Głosowanie (10 osób za, 3 się wstrzymało, 5 przeciw).

 

d)  Maciej Skarbek zgłosił wniosek o przeniesienie do postaci cyfrowej oraz zweryfikowanie informacji o członkach rzeczywistych z zeszytu składkowego.

 

Walne Zebranie Członków i Sympatyków zobowiązuje Zarząd zweryfikowania i uaktualnienia w formie elektronicznej listy Członków Rzeczywistych przy pomocy Marcina Pstronga w ciągu 4 miesięcy (do 31 marca 2011).

Głosowanie (12 osób za, 6 się wstrzymało).

 

e) Maciej Skarbek zgłosił wniosek o zmianie w Regulaminie Wewnętrznym w rozdziale Ordynacja Wyborcza, pkt. 17. W wyniku głosowania (15 za, 1 osoba przeciw) punkt 17 brzmi:

„Zarząd, w ciągu 31 dni od Walnego Zebrania ma obowiązek udostępnić do wglądu członkowi Klubu Protokół z Walnego Zebrania wraz z dołączonymi sprawozdaniami: finansowym i gospodarczym.”

 

W tym czasie wyszła Katarzyna Zmudczyńska, a weszła Barbara Jakołcewicz. Liczba uprawnionych do głosowania nie zmieniła się(18 osób).

 

f) Maciej Skarbek zgłosił chęć zmiany w Regulaminie Wewnętrznym, po dyskusjach przedstawiają się one w następujący sposób:

 

Utworzono nowy rozdział : ”Członkostwo w Klubie i Blachy Klubowe” i umieszczono go jako pierwszy w Regulaminie Wewnętrznym. Zlikwidowano rozdział „Blacha Klubowa”, a pkt 1 i 2 tego rozdziału przeniesiono do nowo utworzonego rozdziału, gdzie odpowiednio pktowi 1 nadano nr 4, a pktowi 2 nadano nr 5 nie zmieniając ich treści. Utworzono 3 nowe pkty o następującej treści:

„1. Studencki Przewodnik Turystyki Kajakowej jest stopniem już nieprzyznawanym.           Jako SPTK należy więc rozumieć każdego, który odbył i zaliczył Drawę Szkoleniową     (centralny kurs szkoleniowy) oraz zdał podrawowe egzaminy teoretyczne.

2. Zarząd Klubu uchwalając przyjęcie nowych Członków Rzeczywistych kieruje się             zarówno §8 Statutu Klubu, jak również aktywnością klubową kandydata wyrażoną          liczbą wypracowanych godzinek klubowych oraz liczbą wypływanych kilometrów na    imprezach i wyjazdach klubowych w okresie 15 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku.

3. Członek Sympatyk zostaje uznany za wystarczająco aktywnego, jeżeli w okresie wymienionym w punkcie 2. wypracuje minimum 20 godzinek i wypływa minimum            200 kilometrów na imprezach i wyjazdach klubowych. W szczególnych przypadkach         Zarząd w porozumieniu z  Komisją Rewizyjną może odstąpić od jednego z wymagań         wymienionych w tym punkcie.”

W wyniku głosowania przyjęto przytoczone wyżej zmiany (15 osób za, 3 się wstrzymały).

 

g) Maciej Skrabek  wniósł o zmiany w Regulaminie Wewnętrznym: po rozdziale „Ordynacja Wyborcza” utworzenie nowego rozdziału „Obowiązki Zarządu Klubu”. Przeniesienie z rozdziału „Ordynacja Wyborcza” 13pktu do 16 pktu, w niezmienionej treści, wraz z przyjętym we wcześniejszym głosowaniu pktem 17, do nowo utworzonego rozdziału, pod kolejnymi numerami 1 do 5.  Usunięcie rozdziału „Szkolenia” i przeniesienie pktu 1, tego rozdziału, w niezmienionej treści, jako pkt  6 w rozdziale „Obowiązki Zarządu Klubu”.

Za przyjęciem wyżej wymienionych zmian 17 osób zagłosowało za, 1 osoba się wstrzymała.

 

h) Maciej Skarbek złożył wniosek o zastąpienie słowa „Sprzętowiec” i „Sprzetowcowi” wyrażeniami „Vice Prezes ds. Sprzętu” i „Vice Prezesowi ds. Sprzętu” w następujących pktach Regulaminu Wewnętrznego: rozdział „Organizacja Imprez” pkt 2,  rozdział „Regulacje Sprzętowe” pkt 2, podpkt b oraz pkt 3 tego samego rozdziału.

W momencie głosowania na sali było 16 uprawnionych, za przyjęciem wyżej wymienionych zmian 15 zagłosowało za, 1 osoba się wstrzymała.

 

i) Maciej Skarbek wniósł o usunięcie pktu 1 z rozdziału „Organizacja Imprez” oraz przenumerowanie pozostałych pktów tego rozdziału: 2 na 1, 3 na 2, 4 na 3, 5 na 4, 6 na 5, 7 na 6, 8 na 7.

W momencie głosowania na sali było 17 osób uprawnionych do głosowania. Wyżej wymienione zmiany przyjęto jednogłośnie.

 

j)Anna Wojciechowicz przekazuje na ręce nowego Zarządu swoją pracę licencjacką na temat Klubu w formie papierowej i elektronicznej.

 

k) Łukasz Orzeszyna na wniosek Praksedy Hirsch zgodził się zaangażować kursantów 2011 w letnie spływy kajakowe.

 

l) Vice Prezes ds. Szkolenia zobowiązuje się do złożenia sprawozdania z działalności w roku 2010 do PTTK przy Politechnice Gdańskiej.

 

m) Mariusz Maleszewski przedstawił swoją prezentację na temat problemów Klubu oraz jego przyszłości (załącznik nr 2 do Sprawozdania z Walnego Zebrania Członków i Sympatyków SKK Morzkulc 2.12.2010).

 

n) Maciej Skarbek zauważył, że należałoby zweryfikować kadrę Klubową wg PSKK (czyli Polski System Kwalifikacji Kajakowych).

 

o) Maciej Skarbek zaproponował wprowadzenie 3 godzin basenowych w tygodniu, ze względu na potencjalnie dużą liczbę chętnych uczestników.

14. Zamkniecie Walnego Zebrania Członków i Sympatyków SKK „Morzkulc” o godz 23:25.

 

(załącznik nr 3 do Sprawozdania z Walnego Zebrania Członków i Sympatyków SKK Morzkulc 2.12.2010 – Podpisana lista obecności na Walnym Członków Rzeczywistych SKK Morzkulc).

 
Projekt i wykonanie:Łukasz Opałka, zalecana przeglądarka firefox 3.6 lub nowsza